Normes de Presentació

Normes per a la presentació dels textos definitius de les comunicacions

El text de les comunicacions presentades ha de ser original.

Idioma del text: les llengües oficials del Congrés són el castellà i el català. Per tal de presentar les comunicacions en altres idiomes els/les autors/res hauran de posar-se en contacte amb els coordinadors del seu simposi.

Extensió: L’extensió màxima serà de 7000 paraules, incloent-hi les notes i la bibliografia. Format: word. Màxim 8 Mb.

Cos del text: tipus de lletra Times New Roman (TNR) 12pt. Text Justificat i interlineat 1,5. Marges (dret i esquerre, superior i inferior): 2,5 cm. No feu sagnat a començament de paràgraf i no utilitzeu estils de font (cursiva, negreta, subratllat, majúscules) per tal d’indicar èmfasi.

Notes a peu de pàgina: TNR 10 pt., numerades, justificades, espai d’interlineat simple. Hauran de ser amb caràcter aclaridor i no per a introduir referències bibliogràfiques.

Numeració de pàgines: marge inferior centrat, sense format ni èmfasi

Títol de la comunicació: TNR 16pt., en majúscules, centrat i negreta.

Autor(s/es), correu electrònic i institució a la que pertany(en): TNR 14pt., alineat a la dreta sense negreta ni cursiva.

Títol d’apartats (1, 2, 3…) i subapartats (1.1, 1.2…): TNR 14pt., minúscules i en negreta. Deixeu sempre una línia entre el final d’un apartat i el següent títol de l’epígraf, i entre el títol de l’epígraf i la continuació del text.

Les cites al text van en rodona (no en cursiva) i entre cometes. Les cites d’autors o d’extractes de treball de camp que es vulguen afegir com a paràgraf independent van amb sagnat d’1 cm a l’esquerra, en una mateixa mida de lletra i espaiat simple.

Imatges: inserides o incrustades al document (ni vinculades, ni enganxades), preferiblement en format estandaritzat (jpg, gif) i, a ser possible, una resolució d’imatge de 600 ppp., i sempre amb indicació de la font i l’autoria. El mateix s’aplicarà en el cas de les taules.

Model de referències bibliogràfiques dins del text, a les notes o després de les cites: Lévi-Strauss (1986:202).

Bibiografia: al final del document, ordenada alfabèticament i en sistema Harvard. Les fonts hauran de ser citades al text per autor i any de publicació. La lògica de  la referència és la següent: qui (autor/a) -quan (any) -què (títol original) – on ? (diferenciats en funció de la font: llibre amb el lloc i l’editorial, la revista inclou el volum, número i pàgines, així com també la direcció de la pàgina web si hi hagués). Si no es coneix l’autor la referència s’ordenarà d’acord amb la primera lletra del títol.

Exemple llibre:
Basch, L.; Glick Schiller, N. i Szanton Blanc, C. (1994) Nations Unbound: Transnacional Projects, Postcolonial Predicaments and Desterritorialized Nation-States. Amsterdam: Gordon & Breach.

Exemple capítol de llibre:
Beck-Gernsheim, E. (2001) “Mujeres migrantes, trabajo doméstico y matrimonio. Las mujeres en un mundo en proceso de globalización”. A Beck-Gernsheim, E., Butler, J. i Puigbert, L. Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure.

Exemple article en revista:
Berger, A y Chevalier, P. (2001) “Nouvelles functions tertiaries et dynamiques démographiques en milieu rural”, Espace, Population, Sociétés, 1: 69-88.

 Data límit per a la presentació dels textos: 15 de març de 2017

Les normes de presentació dels textos definitius també podeu descarregar-les en aquest enllaç.

Enviament de resums

Es comunica que hem ampliat el termini d’enviament de resums fins al dimecres 19 d’octubre del 2016.

Les propostes s’enviaran a través de la plataforma web, en la qual hauran d’emplenar-se els diferents camps (títol de la comunicació, simposi al qual es presenta, nom i cognoms de l’autor o autora, institució de procedència i l’arxiu que haurà d’adjuntar-se amb el resum, d’una extensió màxima de 300 paraules).

Per a enviar la proposta, has de registrar-te primer seguint aquests passos:

1. Anar al botó de Login que hi ha en la part superior dreta de la pàgina principal, al costat de l’idioma. Registrar-te amb un nom d’usuari i contrasenya.
2. T’arribarà per correu electrònic la verificació del registre (revisa l’spam, que a voltes arriba allí la confirmació)

Fet açò, ja pots enviar la comunicació. Per a pujar la proposta:
1. De nou, des de Login, entres amb el teu usuari i contrasenya. Una vegada dins, t’apareixerà un menú (de color verd) del que has de seleccionar “Presentar Proposta”.
2. Emplena el formulari que apareix i adjunta la proposta.
3. Enviar.

La llista de simposis als quals haurà de vincular-se la proposta es pot consultar en http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/

Podran presentar-se un màxim de dues comunicacions per autor.

Els/les coordinadors/es no podran presentar comunicacions en el seu grup/simposi; només podran presentar una única comunicació en un altre grup/simposi.

La data límit de recepció de resums finalitza el dia 19 d’octubre del 2016.

Comments are closed